Nivå 0 Steg 1

Definer uroa for eit barn

Når du er bekymra for eit barn, må du prøva å setja ord på uroa du kjenner – før du tek saka vidare. Dette er ikkje alltid like lett, for signala som har gjort deg uroa kan vera både vage, diffuse og vanskelege å tyda.

I menyen til høgre finn du fleire BTI-verktøy som kan vera til hjelp når du skal sirkla inn og definera uroa di, til dømes «Signal på manglande trivsel», «Observasjonsskjema» og «Skala for uro: barn og unge».

NB: Trur du allereie no at uroa di kan vera knytt til eleven sitt fysiske og psykiske skulemiljø ( §9a-sak), hugs fristen på ei veke for innkalling av føresette til samtale.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 0 Steg 2

Del uroa med leiaren din

Del uroa di med næraste leiar ved første høve. Dersom saka skal takast vidare, avgjer kven som tek kontakt med føresette. Gjer «kloke» grep som kjem barnet/eleven til gode.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 0 Steg 3

Del uroa med føresette/barnet

 • Inviter til samtale med barnet/eleven. Til denne samtalen kan du nytta «Tips til samtale med barn».

 

 • Inviter og gjennomfør «den nødvendige samtalen» med føresette/barnet.
  • gjeld dette ein elev sitt fysiske og psykiske skulemiljø ( §9a-sak), seinast innan 1 veke
  • elles innan 4 veker etter uroa har oppstått
  • Til dette møtet nyttar du rettleiinga du finn i «Førebuing og gjennomføring av den nødvendige samtalen».

NB! Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine  meiningar skal dokumenterast, vektleggjast og takast hensyn til etter barnet sin alder og modning.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 0 Steg 4

Grunn til vidare oppfølging?

I den nødvendige samtalen vert det drøfta med føresette/barnet om det er grunn til vidare oppfølging. Dersom ein ser det er grunn til bekymring, skal ein fyrst prøva ut enkle tiltak for å sjå om det kun er små endringar som skal til.

Dersom det er tiltak som går over tid eller det er sammensett problematikk, gå vidare til nivå 1 i rettleiaren. Dersom det ikkje er nødvendig å setja inn tiltak, avslutt saka.

Er det behov for hente inn ekstern hjelp utanfor gjeldande teneste, gå til nivå 2 i rettleiaren. Avgjer kven som skal vera ansvarleg for det vidare arbeidet (stafetthaldar).

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 0 Steg 5

Avslutt saka

Dersom det ikkje er grunnlag for vidare oppfølging, lukkar de saka. Takk dei involverte for godt samarbeid. Minn føresette/barnet/ungdomen om at dei er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vanskar på eit seinare tidspunkt.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 1 Steg 1

Samtykke til stafettlogg

I situasjonar der barn og unge treng hjelp i ein fase i livet, nyttar kommunen ein elektronisk logg som sikrar dokumentasjon, samarbeid, framdrift og gode overgangar i dette hjelpearbeidet.

Avklar med styrar, rektor/einingsleiar om oppretting av logg. Informer føresette om stafettloggen, og få signert eit samtykke til oppretting av logg.

Opprett logg – trykk her.

NB! Også på nivå 1 er det fullt mogleg å søkja råd og rettleiing hos andre tenester/avdelingar, utan at det vert oppretta logg/eit tverrsektorielt samarbeid. Hugs då samtykke frå føresette/barnet dersom saka ikkje skal drøftast anonymt.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 1 Steg 2

Skap felles forståing

Inviter og gjennomfør møte med føresette/barnet og eiga teneste, der de saman definerer problemstillinga og vert einige om konkrete mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i stafettloggen.

Avtal tiltak i både heim og aktuell teneste.

Avklar kven som har ansvar for å informera barnet/ungdomen, korleis ein informerer, og korleis ein gir vedkomande høve til å uttala seg.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 1 Steg 3

Sett i verk tiltak

Avtalte tiltak vert sette i verk og gjennomførte på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltaka.

Førebu evalueringsmøtet. Hugs at barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og at barnet sine  meiningar skal vektleggjast, dokumenterast og takast omsyn til etter barnet sin alder og modning. Avklar kven som har ansvar for å snakka med barnet/ungdommen i forkant av evalueringa, for å få vedkomande si eiga oppleving av endring.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 1 Steg 4

Evalueringsmøte - Del 1: drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte partar drøftar i kva grad tiltaka har ført til at barnet/ungdommen sin situasjon har endra seg.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 1 Steg 5

Evalueringsmøte – Del 2: Avgjerd om vegen vidare

På basis av evalueringa de har gjort, fatt ei avgjerd om vegen vidare.

Det er tre moglege utfall av evalueringa:

 1. Tiltaka har hatt ønskt effekt, det er ikkje lenger grunn til å uroa seg. Avslutt loggen.
 2. Tiltaka har effekt, men de er framleis ikkje i mål og arbeidet held fram eller de ser at tiltaka ikkje har gitt ønskt effekt, men vurderer at det kan setjast i verk andre tiltak innan eiga teneste.
  Gå tilbake til Nivå 1 – steg 3.
 3. Tiltaka har ikkje gitt ønska effekt. De ser behov for hjelp frå eksterne tenester og drøftar vidare innsats.
  Bestem aktuelle samarbeidspartnarar og inviter dei til møte på nivå 2 innan to veker (Om saka vert løfta vidare opp på nivå 2, er det viktig å få samtykke frå føresette til å involvera eksterne samarbeidspartnarar). Om det er ei teneste saka må tilvisast til, send tilvisningsskjema (t.d. PPT, konslutasjonsteam for barnehage, logoped eller andre instansar). Legg ved rapportar og kartleggingar som krevst.

NB! Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine  meiningar skal vektleggjast.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 2 Steg 1

Nettverksmøte - del 1: Oppstart

Gjennomfør nettverksmøte for føresette/barnet og tenester som skal bidra med tiltak på nivå to. Det kan til dømes vere helsestasjon eller psykisk helseteneste. Hugs samtykke!

Bruk møtemalen de finn i «Førebuing og gjennomføring av møte». Avgjer kven som skal vera stafetthaldar vidare med ansvar for møteleiing, referat og oppdatering av stafettloggen.

Presenter saka. To eller fleire tenester koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetningar og er kjent med kvarandre sin innsats.

NB: Stafetthaldar vurderer kva som er mest tenleg for samhandlinga og kommunikasjonen i møtet: Å føra fortløpande referat undervegs i møtet – eller å skriva referatet mot slutten/i etterkant av møtet.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 2 Steg 2

Nettverksmøte – Del 2: Planlegg tiltak

Når saka er presentert for nettverket, er neste punkt på dagsorden å planlegga aktuelle mål og tiltak. Skriv tiltaka som skal gjennomførast inn i stafettloggen – få med kven som har ansvar for kvart einskild tiltak.

Til slutt i nettverksmøtet avtaler de tidspunkt for evalueringsmøte.

 

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 2 Steg 3

Sett i verk tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon.

Førebu evalueringsmøtet. Hugs at barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og at barnet sine  meiningar skal vektleggjast. Avklar kven som har ansvar for å snakka med barnet/ungdommen i forkant av evalueringa, for å få vedkomande si eiga oppleving av endring.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 2 Steg 4

Evalueringsmøte - Del 1: Drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte partar drøftar i kva grad tiltaka har ført til at barnet/ungdommen sin situasjon har endra seg.

Få med barnet si oppleving av endring. Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine  meiningar skal vektleggjast.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 2 Steg 5

Evalueringsmøte – Del 2: Avgjerd om vegen vidare

På basis av evalueringa de har gjort, ta ei avgjerd om vegen vidare.

Det er tre moglege utfall av evalueringa:

 1. Tiltaka har hatt ønska effekt, det er ikkje lenger grunn til å uroa seg.
  – Avslutt loggen.
 2. Tiltaka har effekt, men de er framleis ikkje i mål og arbeidet held fram
  eller
  De ser at tiltaka ikkje har gitt ønskt effekt, men vurderer at det kan setjast i verk andre tiltak innan eiga teneste.
  Gå tilbake til Nivå 2 – steg 2
 3. Tiltaka har ikkje gitt ønskt effekt. De ser behov for hjelp frå eksterne tenester og drøftar vidare innsats.
  – Bestem aktuelle samarbeidspartnarar, lag tilvising/melding til desse, og kall dei inn til møte på nivå 3. Stafetthaldar kvalitetssikrar korrekt tilvising/melding. (Om saka vert løfta vidare opp på nivå 3, er det viktig å få samtykke frå føresette til å involvera eksterne samarbeidspartnarar.)

NB! Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine  meiningar skal vektleggjast.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 3 Steg 1

Første møte med aktuell instans

Stafetthaldar og føresette/barn presenterer problemstillinga for tilvist teneste. Avgjer kven som skal vera stafetthaldar i det vidare arbeidet.

Stafetthaldar sørgjer for at aktuelle instansar får tilgang til stafettloggen. Stafetthaldar har ansvar for møteleiing og referat. Avklar kven som kallar inn til nytt nettverksmøte.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 3 Steg 2

Planlegg tiltak

Aktuell instans legg fram plan for utgreiing/undersøking/tiltak i samarbeid med føresette/barn og andre aktuelle instansar.

Avtal tid og inviter til nytt møte.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 3 Steg 3

Sett i verk koordinerte tiltak

Avtalte utgreiingar/undersøkingar/tiltak vert sette i verk og gjennomførte på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltaka.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 3 Steg 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Evaluer om barnet sin situasjon har endra seg som følgje av dei koordinerte tiltaka.

Få med barnet si oppleving av endring. Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine meiningar skal vektleggjast.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.

Nivå 3 Steg 5

Evalueringsmøte – avgjerd om vidare koordinert innsats

Gjennomfør evalueringsmøte i nettverket.

Det finst to moglege utfall:

 1. Tiltaka har hatt ønskt effekt, det er ikkje lenger grunn til å uroa seg.
  – Avslutt loggen.
 2. Dei koordinerte tiltaka har ikkje gitt ønskt effekt.
  – Sett i verk tiltak på nivå 1, 2 eller 3

NB! Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine  meiningar skal vektleggjast.

NB: Brukarar med liten skjerm kan finne verktøy her.