Nivå 0 Steg 1

Definer uroa for eit barn

Når du er bekymra for eit barn, må du prøva å setja ord på uroa du kjenner – før du tek saka vidare. Dette er ikkje alltid like lett, for signala som har gjort deg uroa kan vera både vage, diffuse og vanskelege å tyda. Observer barnet i gruppa/klassen for å klargjere bekymringa.

I menyen til høgre finn du fleire BTI-verktøy som kan vera til hjelp når du skal sirkla inn og definera uroa di.

NB: Trur du allereie no at uroa di kan vera knytt til eleven sitt fysiske og psykiske skulemiljø ( §9a-sak), hugs fristen på ei veke for innkalling av føresette til samtale.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 2

Del uroa med leiaren din

Del uroa di med næraste leiar ved første høve. Dersom saka skal takast vidare, avgjer kven som tek kontakt med føresette.

Organiser i gruppa/klassen og gjer «kloke» grep som kjem barnet/eleven til gode.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 3

Del uroa med føresette og barnet

 • Inviter og gjennomfør undringssamtale med barnet/eleven.
 • Inviter og gjennomfør undringssamtale med føresette.
  • gjeld dette ein elev sitt fysiske og psykiske skulemiljø (§9a-sak), seinast innan 1 veke
  • elles innan 4 veker etter uroa har oppstått

NB! Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine  meiningar skal dokumenterast, vektleggjast og takast hensyn til etter barnet sin alder og modning.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 4

Grunn til vidare oppfølging?

I undringssamtalen vert det drøfta med føresette/barnet om det er grunn til vidare oppfølging og tiltak. Dersom ein ser det er grunn til bekymring, skal ein først prøva ut tiltak for å sjå om det er små endringar som skal til.

I barnehage og skule kan dette vere systematisk observasjon/kartlegging av miljøet rundt barnet for å avdekka oppretthaldande faktorar. Det kan òg vere tiltak knytt til både system- og individnivå t.d. innan språk, lesing, leik, sosial kompetanse, motorikk eller intensiv opplæring. Følg gjeldande rutinar for dette.

Barnet kan på eige initiativ ta kontakt med helsesjukepleiar og/eller psykiatrisk sjukepleiar for samtale. Dette er lågterskeltilbod.

Dersom tiltak ikkje har ønska effekt eller det er sammensett problematikk, skal ein oppretta stafettlogg; gå vidare til nivå 1 i rettleiaren.

Dersom det ikkje er nødvendig å setja inn tiltak, avslutt saka.

Er det behov for hente inn ekstern hjelp utanfor gjeldande teneste, gå til nivå 2 i rettleiaren. Avgjer kven som skal vera ansvarleg for det vidare arbeidet (stafetthaldar).

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 5

Avslutt saka

Dersom det ikkje er grunnlag for vidare oppfølging, lukkar de saka. Takk dei involverte for godt samarbeid. Minn føresette/barnet/ungdomen om at dei er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vanskar på eit seinare tidspunkt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 1

Oppstart - Samtykke til stafettlogg

Dersom ein har sett i verk tiltak jf. nivå 0, steg 4, men ser at det er nødvendig med tiltak over tid, skal det opprettast ein elektronisk logg. Dette sikrar dokumentasjon, samarbeid, framdrift og gode overgangar. Avklar med leiar kven som er stafetthaldar.

Informer føresette om Sveio kommune si BTI nettside og stafettloggen. Få signert eit samtykke til oppretting av logg. Dette skal skannast som ei PDF og lastast opp i loggen. Opprett loggen og legg inn aktuell informasjon om barn/føresette (leiinga har alle opplysningar).

Opprett logg – trykk her.

NB! Også på nivå 1 er det fullt mogleg å søkja råd og rettleiing hos andre tenester/avdelingar. Hugs då samtykke frå føresette/barnet dersom saka ikkje skal drøftast anonymt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 2

Skap felles forståing

Inviter til møte via stafettloggen. Gjennomfør møte med føresette/barnet og eiga teneste, der de saman definerer problemstillinga og vert einige kva område ein skal vere særleg merksam på, konkrete mål og tiltak. Før «oppmerksomhet», mål og tiltak inn i stafettloggen.

Avtal tiltak i både heim og aktuell teneste.

Avklar kven som har ansvar for å informera barnet/ungdomen, korleis ein informerer, og korleis ein gir vedkomande høve til å uttala seg.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 3

Sett i verk tiltak

Avtalte tiltak vert sette i verk og gjennomførte på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltaka.

Førebu evalueringsmøtet. Barnet sine  meiningar skal vektleggjast, dokumenterast og takast omsyn til etter barnet sin alder og modning. Avklar kven som har ansvar for å snakka med barnet/ungdommen i forkant av evalueringa, for å få vedkomande si eiga oppleving av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 4

Evalueringsmøte - Del 1: drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte partar drøftar i kva grad tiltaka har ført til at barnet/ungdommen sin situasjon har endra seg.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 5

Evalueringsmøte – Del 2: Avgjerd om vegen vidare

På basis av evalueringa de har gjort, fatt ei avgjerd om vegen vidare. Det er tre moglege utfall av evalueringa:

 1. Tiltaka har hatt ønskt effekt, det er ikkje lenger grunn til å uroa seg. Avslutt loggen.
 2. Tiltaka har effekt, men de er framleis ikkje i mål og arbeidet held fram eller de ser at tiltaka ikkje har gitt ønskt effekt, men vurderer at det kan setjast i verk andre tiltak innan eiga teneste.
  Gå tilbake til Nivå 1 – steg 3.
 3. Tiltaka har ikkje gitt ønska effekt. De ser behov for hjelp frå eksterne tenester for å drøfta vidare tiltak. Sjå verktøy til høgre der de finn oversikt over aktuelle tiltak tenestene tilbyr. Inviter til møte på nivå 2 innan to veker (Hugs samtykke!).                                                              Om det er ei teneste saka må tilvisast til, send tilvisningsskjema (t.d. PPT, konslutasjonsteam for barnehage, logoped eller andre instansar). Legg ved rapportar og kartleggingar som krevst.

NB! Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine  meiningar skal vektleggjast.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 1

Nettverksmøte - Del 1: Oppstart

Gjennomfør nettverksmøte for føresette/barnet og tenester som skal bidra med tiltak på nivå to. Det kan til dømes vere helsestasjon eller psykisk helseteneste. Hugs samtykke!

Bruk møtemalen de finn i «Førebuing og gjennomføring av møte». Avgjer kven som skal vera stafetthaldar vidare med ansvar for møteleiing, referat og oppdatering av stafettloggen.

Presenter saka. To eller fleire tenester koordinerer innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetningar og er kjent med kvarandre sin innsats.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 2

Nettverksmøte – Del 2: Planlegg tiltak

Når saka er presentert for nettverket, er neste punkt på dagsorden å planlegga aktuelle mål og tiltak. Skriv tiltaka som skal gjennomførast inn i stafettloggen – få med kven som har ansvar for kvart einskild tiltak.

Til slutt i nettverksmøtet avtaler de tidspunkt for evalueringsmøte.

 

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 3

Sett i verk tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av samordna tiltak.

Førebu evalueringsmøtet. Barnet sine  meiningar skal vektleggjast. Avklar kven som har ansvar for å snakka med barnet/ungdommen i forkant av evalueringa, for å få vedkomande si eiga oppleving av endring.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 4

Evalueringsmøte - Del 1: Drøftingsdel

Gjennomfør evalueringsmøte. Dei som vert invitert til møtet er dei som har eit tiltak å evaluere saman med føresette og barn/elev.

Alle involverte partar drøftar i kva grad tiltaka har ført til at barnet/ungdommen sin situasjon har endra seg.

Få med barnet si oppleving av endring. Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine  meiningar skal vektleggjast.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 5

Evalueringsmøte – Del 2: Avgjerd om vegen vidare

På basis av evalueringa de har gjort, ta ei avgjerd om vegen vidare. Det er tre moglege utfall av evalueringa:

 1. Tiltaka har hatt ønska effekt, det er ikkje lenger grunn til å uroa seg.
  – Avslutt loggen.
 2. Tiltaka har effekt, men de er framleis ikkje i mål og arbeidet held fram
  Gå tilbake til Nivå 2 – steg 2
 3. Tiltaka har ikkje gitt ønska effekt. De ser behov for hjelp frå eksterne tenester. Bestem aktuelle samarbeidspartnarar, lag tilvising/melding til desse, og kall dei evt. inn til møte på nivå 3. (Hugs samtykke!) Stafetthaldar fortsett som ansvarleg for loggen.

NB! Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine  meiningar skal vektleggjast.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 1

Første møte med aktuell instans

Stafetthaldar og føresette/barn presenterer problemstillinga for tilvist teneste. Avgjer kven som skal vera stafetthaldar i det vidare arbeidet.

Stafetthaldar sørgjer for at aktuelle instansar får tilgang til stafettloggen. Stafetthaldar har ansvar for møteleiing og referat. Avklar kven som kallar inn til nytt nettverksmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 2

Planlegg tiltak

Aktuell instans legg fram plan for utgreiing/undersøking/tiltak i samarbeid med føresette/barn og andre aktuelle instansar. Stafettloggen vert nytta som dokumentasjon av samordna tiltak i tenesta eller heimen.

Avtal tid og inviter til nytt møte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 3

Sett i verk koordinerte tiltak

Avtalte utgreiingar/undersøkingar/tiltak vert sette i verk og gjennomførte på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltaka som skal føregå i barnehage, skule og heime. Hjelpetenesta kan rettleiie undervegs.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 4

Evalueringsmøte - drøftingsdel

Evaluer om barnet sin situasjon har endra seg som følgje av dei koordinerte tiltaka. Dette saman med føresette/elev og aktørane som har tiltak. Prøv å begrens antall møtedeltakarar.

Få med barnet si oppleving av endring. Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine meiningar skal vektleggjast.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 5

Evalueringsmøte – avgjerd om vidare koordinert innsats

Gjennomfør evalueringsmøte i nettverket. Det finst to moglege utfall:

 1. Tiltaka har hatt ønskt effekt, det er ikkje lenger grunn til å uroa seg.
  – Avslutt loggen.
 2. Dei koordinerte tiltaka har ikkje gitt ønskt effekt.
  – Sett i verk tiltak på nivå 1, 2 eller 3

NB! Barnet har rett til å seie si meining i alt som vedkjem det, og barnet sine  meiningar skal vektleggjast.

Tilhøyrande Verktøy